• کرزوکسیم متیل 50% گرانول قابل پخش در آب
• قارچکش حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده
Fungicide With Protective , Curative & Eradicative Action

• قارچکشی از گروه اکسی مینواستات و با اثرکنترل طولانی مدت می باشد.
• محلول پاشی به نسبت 0.2 در هزار به منظور کنترل سفیدک سطحی ، لکه سیاه سیب و بیماری سفیدک پودری کدوئیان در گلخانه و مزرعه صورت می گیرد.
• فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول 4 روز برای کدوئیان و 35 روز برای سیب می باشد.