کلودینافوپ پروپارژیل ۸٪ ای سی

علف کشی پیش رویشی با خاصیت انتخابی.

میزان مصرف:

۰.۶-۰.۸ در هکتار برای علف های هرز باریک برگ گندم و جو