گلایفوزیت 41% مایع قابل حل در آب
Glyphosate 41% SL
علفکش سیستمیک وعمومی
Systemic & Non-selective Herbicide

• علفکشی از گروه اسید فسفونیک است.
• جذب از طریق شاخ و برگ گیاه و قابل انتقال به بخشهای مختلف از طریق سیمپلاست و سپس آپوپلاست.
• از ریختن بر روی شاخ وبرگ وتنه درختان جوان خودداری شود.
• اختلاط با فری¬گیت یا سولفات آمونیوم میزان مصرف را کاهش می¬دهد.(0.5 درصد فری¬گیت و یا 2 درصد سولفات آمونیوم)
• بهترین نتیجه جهت کنترل علف¬های باریک برگ چندساله زمانی بدست می¬آید که این گونه ها حداقل در مرحله 4 تا 5 برگی بوده و ارتفاع آن¬ها حداقل 10 سانتی¬متر باشد.
• بهترین زمان استفاده برای کنترل پهن برگ¬های چندساله، نزدیک مرحله گلدهی این گونه¬هاست.در زمان گلدهی قندها به سمت ریشه (اندام های زیر زمینی مثل ریزوم ها) در حرکت هستند وکنترل موثرتری ایجاد میشود.
• در آبهای سنگین اثر آنتاگونیستی با املاح موجود در آب دارد و میزان مصرف آن بالا می رود.
• گلایفوزیت در برگها فعال است و از این جهت هنگامی که به خاک تزریق می¬شود، اثر آن به حداقل می¬رسد از این جهت معمولا بذر گیاهان را می¬توان به طور مستقیم در خاک¬های تیمار شده کاشت.
• در صورت وقوع بارندگی در فاصله 6 (و ترجیحا تا 24 ساعت) ساعت پس از سمپاشی، عملیات سمپاشی باید تکرار شود.
• محلول علفکش را نباید با دیگر آفت¬کش¬ها یا کودها مخلوط کرد. این امر منجر به کاهش تاثیر گلایفوزیت می¬شود.
• در زمان کاربرد این علفکش طول برگ¬های علف¬های هرز باریک برگ یکساله باید حداقل 5 سانتی¬متر و یکساله¬¬های پهن برگ باید حداقل 2 برگ حقیقی کاملا رشد یافته داشته باشند.
• گلایفوزیت را می¬توان از 24 ساعت تا 14 روز قبل از کاشت، به صورت پیش رویش در محصولات پائیزه و غلات بهاره و برای چغندر¬قند، نخود، شلغم، پیاز و تره فرنگی تا 72 ساعت قبل از کشت مورد استفاده قرار داد.
• کاربرد گلایفوزیت در کشت¬های غلات مانند گندم وجو توصیه نمی¬شود.