قارچکشی سیستمیک
میزان مصرف:
۰.۷-۱ لیتر در هزار برای سفیدک سطحی هلو و شلیل
۵۰۰ گرم در هکتار برای بیماری آلترناریا(لکه موجی) سیب زمینی و گوجه فرنگی
۰.۷ لیتر در هزار برای سفیدک سطحی سیب