حقوق کشاورزی – بخش چهارم


حقوق کشاورزی – بخش چهارم
محمد شعبانی
کارشناس حقوقی شرکت بازرگانان سرای سپند پارس

( آشنایی با قوانین – آیین نامه های مرتبط با کشاورزی – تعاریف الفاظ و اصظلاحات تخصصی آیین نامه ها – و چگونگی اصناف مرتبط با کشاورزی و سازمان دهی وعملکرد آن ها)

-آشنایی با قوانین و مقررات صنوف کشاورزي می تواند راهکارهاي مناسب براي
ارتقاء و پیشرفت عملکرد اصناف و دست اندرکاران مشاغل مختلف کشاورزي باشد…

تشکیل نظام صنفی کارهای کشاورزی در سطح شهرستان و استان

اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان
فصل یکم : کلیات و اهداف
در راستاي اجراي آئیننامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي مصوبه
86 هیئت محترم دولت ساماندهی، نظم بخشی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و بهره برداران در
بخش کشاورزي و منابع طبیعی، نظام صنفی بخش شهرستان به موجب
مقررات قانونی تشکیل میگردد.
نظام صنفی بخش- شهرستان تشکیلاتی صنفی-غیرسیاسی وغیر انتفاعی
است که پس ازثبت دروزارت جهاد کشاورزي رسمیت مییابد.
نظام صنفی تابعیت جمهوري اسلامی ایران رادارد واعضاي وابسته به آن التزام
خود رابه قانون اساسی ونظام جمهوري اسلامی ایران اعلام میدارد.
نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی نظام صنفی بخش شهرستان:
نام- نظام صنفی بخش- شهرستان نامیده میشود. «
نظام صنفی » که در این اساسنامه از این پس به اختصار
حوزه فعالیت نظام صنفی ، محدوده جغرافیائی شهرستان
بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر آن به شرح ذیل است :
آدرس.تلفن. دورنگار
. مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی کارهاي کشاورزي
تبصره: تغییراقامتگاه نظام صنفی منوط به تصویب نظام صنفی استان وتایید سازمان
جهاد کشاورزي استان میباشد.
ماده 5 :عضویت درنظام صنفی براي کلیه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی که مجوز
فعالیت از نظام صنفی دریافت می کنند،الزامی بوده وکلیه اعضا مکلفند مقررات این
اساسنامه وهمچنین سایر مقرراتی که در اجراي آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي
کشاورزي تدوین وبرقرار میشود رعایت نمایند.
حقوق و وظایف نظام صنفی :
-1کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانونی اعضاء
-2 تلاش براي بهبود وضع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و افزایش سطح
رفاهی و سایر نیازهاي صنفی اعضاء .
-3 نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و با کیفیت در مراحل مختلف با
هماهنگی و همکاري دستگاه هاي ذی ربط .
-4 حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفهاي اعضاء از
طریق ارائه پیشنهاد و جلب حمایت مراجع و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی
نسبت به اهداف نظام صنفی .
5- انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاي سطح مهارت و دانش اعضا و
همچنین سطح تکنولوژي در امور تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي .
-6-ارائه نظرات فنی، مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهاي
مربوط به مراجع ذیربط .
7-حل و فصل اختلافات صنفی ما بین اعضاء
دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهاي مالی داوطلبانه اعضاء و سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی .
8- راه اندازي بانک اطلاعات صنفی .
9-ایجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمی و
کیفی محصولات و بهبود شرایط تولید، فروش و صادرات محصولات و
فراورده هاي کشاورزي.
10- دریافت وام و تسهیلات اعتباري از بانک ها و موسسات اعتباري به
منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام وظایف
محوله با تصویب مجمع عمومی .
11-ایجاد تمهیدات لازم جهت برخورداري اعضاء و واحدهاي صنفی از وام
و تسهیلات اعتباري .
12- تعیین شرایط احراز شغل و ضوابط عضویت در نظام صنفی در
چارچوب مصوبات نظام صنفی استانی و هیئت عمومی .
13- تلاش براي عضویت و حضور فعال در مجامع تصمیم ساز و تصمیم
گیر مرتبط با بخش کشاورزي در چارچوب قوانین و مقررات .
14- ایجاد ارتباط و همکاري با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظایف نظام
صنفی در چارچوب فعالیتهاي صنفی و قوانین و مقررات کشور
همکاري در جهت تاسیس، تقویت و گسترش تشکلهاي کشاورزي
(تولیدي- توزیعی، خدماتی، اجتماعی، صنفی و مهندسی) به منظور
برخورداري اعضاء از تسهیلات بیشتر.
15- صدور مجوز فعالیت براي تشکل هاي تحت پوشش نظام صنفی
کشاورزي .
16-تلاش در جهت فراهم شدن افزایش کمی و کیفی سطح پوشش
خدمات اجتماعی نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزي
فصل دوم : شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و
منابع مالی نظام صنفی
شرایط عضویت:
هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداري از آب و خاك
به منظور تولید محصولات کشاورزي، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداري،
جنگلداري، جنگل کاري، مرتعداري، آبخیزداري، بهره برداري از شبکه هاي آبیاري و
زهکشی، دامداري، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم) و همچنین
ارائه خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزي و منابع طبیعی قرار می دهد.
تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران.
-2 شاغل در فعالیت هاي تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي در حوزه
فعالیت نظام صنفی با تأیید وزارت جهاد کشاورزي.
-3 قبول و تعهد اجراي مقررات ، اساسنامه ، تصمیمات و مصوبات قانونی
ارکان نظام صنفی .
-4 پرداخت حق عضویت و هزینه هاي صدور مجوزفعالیت .
-5 ارائه تاییدیه از مدیریت جهاد کشاورزي بخش یا شهرستان .
. موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت نظام صنفی
-1 عدم پرداخت حق عضویت تعیین شده (با اعلام مسئول مالی نظام
صنفی
-2عدم رعایت تکالیف اعضا درقبال قوانین ومقررات نظام صنفی کارهاي
کشاورزي
3-آراء صادره از سوي هیئتهاي بدوي و تجدید نظرمبنی بر لغو پروانه.
منابع مالی نظام صنفی :
– حق عضویت اعضاء
– کمک هاي دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی
– دریافت بهاي ارائه خدمات فنی وآموزشی کارشناسی و آموزشی
– خدمات صدور مجوز فعالیت
-فروش نشریات و برگزاري هم اندیشی ها و نمایشگاه ها
-ایجاد بانک اطلاعات
تبصره 1 : نظام صنفی بخش – شهرستان موظف است 20 درصد مبالغ
دریافتی را به حساب نظام صنفی استان مربوطه واریز نماید .
تبصره 2 : نظامنامه مالی و اداري ، ، حق عضویت اعضاء ، هزینه صدور
مجوز و … به پیشنهاد هیئت موسس و تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
– حق عضویت به میزان ……….. ریال در سال
هیئت مدیره نظام صنفی مکلف است با افتتاح حساب جاري در
یکی از بانکهاي رسمی که توسط مدیریت جهادکشاورزي اعلام میگردد،
کلیه وجوه دریافتی مربوط به نظام صنفی را درحساب مذبور واریز و تمام
پرداختها نیزازحساب بانکی باصدورچک انجام پذیرد.
.
فصل سوم: ارکان نظام صنفی
ارکان نظام صنفی عبارت است از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس
د- هیئتهاي رسیدگی به تخلفات
الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن
ماده 15 : مجمع عمومی که عالیترین رکن نظام صنفی است از اجتماع
واحدهاي صنفی عضو با هماهنگی و نظارت مدیریت جهاد کشاورزي
شهرستان به دو صورت عادي و فوقالعاده تشکیل میگردد.
تبصره :هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک
رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود که با رأي اکثریت نسبی اعضاي
حاضر انتخاب خواهند شد.
-هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 22 : هر نظام صنفی بخش شهرستان داراي هیأت مدیرهاي مرکب از
حداقل 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و
یک علی البدل بوده که از میان اعضاي داوطلب واجد الشرایط با رأي کتبی
و مخفی اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی عادي براي مدت 3 سال
انتخاب میکردند و انتخاب مجدد آنان براي یک دوره پیوسته دیگر مجاز
است و هیئت مدیره و بازرس کماکان تا انتخابات هیئت مدیره و بازرس
جدید عهده دار کامل مسئولیت خواهند بود.

ماده 23 : هیأت مدیره مکلف است، پس از دریافت اعتبارنامه در اولین
نشست خود که با حضور نماینده جهاد کشاورزي و نظام صنفی استان
برگزار می گردد یک رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر اجرائی انتخاب نماید.
ج- بازرس و حدود وظایف و اختیارات آن
وظایف و اختیارات بازرس:
1- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتحساب هاي مالی و ترازنامه و
عملکرد هیئت مدیره وتسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع
عمومی، حداقل ( 15 ) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
2- نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه
نظرات خود به هیئت مدیره.
3- شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق راي،
4- ارائه پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی به هیئت مدیره براي
حسابرسی صورتهاي مالی، در صورت نیاز
منابع:
1- قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
2- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
3- قانون کار جمهوري اسلامی ایران
4- قانون نظام صنفی کشور
5- قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
6-قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.